Hem

 

Kristendomens historia

Kristendom och hellenism

Medeltiden

Reformationen

Efter reformationen

Sverige under 1800-talet

Kyrkans band till staten försvagas

Romersk katolska kyrkan

Den ortodoxa kyrkan

Text 1

Centrala bibelställen i Nya Trestamentet om Jesu liv och verksamhet

Text 2

Saul på väg till Damaskus

Saul i Damaskus

Text 3

Kärlekens lov

Text 4

Rättfärdighet genom tro

Text 5

Skapelseberättelser, syndafallet, Kain och Abel

Text 6

Gud kallar Mose

Text 7

Johannesprologen

Text 8

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse  1 Kor 15: 3 -22, 35 - 45, 48 - 52 

Text 9

Den heliga anden.  Apg  2:1 - 13

De troendes gemenskap

Text 10

Jakobs svek och Jakobs kamp med Gud

Text 11

Den apostoliska trosbekännelsen

Text 12

Den nicenska trosbekännelsen

Text 13

Angående påven

Text 14

Investiturstriden Gregorius VII mot Henrik IV

Text 15

Vittnesbörd ur inkvisitionsakt

Text 16

Solsången

Text 17

Prästens och församlingsbornas skyldigheter

Mission i Sverige

Text 18

Thomas ab Aquino, d. 1274

Text 19

Den Heliga Birgitta

Text 20

Avlat

Text 21

Stockholms blodbad

Text 22

Texter av Luther

Text 23

Calvin om predestinationen

Text 24

Text av Olaus Petri

Text 25

Uppsala möte

Text 26

Jesuitorden

Text 27

Galilei

Text 28

Anklagelser om häxeri

Text 29

Pietismen

Text 30

Descartes

Text 31

Rosseau

Text 32

Voltaire

Text 33

Imanuel Kant

Sök på denna webbplats

 

Webbplatskarta

SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap

Matematik

Här finns förklaringar på djupet av grundläggande matematiska begrepp.

Välkommen till Björmannehög i Onsala!

På Björmannehög i Onsala tar vi emot din häst för inackordering i flock. Fastigheten består av 13 hektar mark, lantligt men lättillgängligt beläget i Onsala utanför Kungsbacka.

 

Calvin om predestionationen.Text 23

 

 

Men det hindrar inte---att han (Gud) i sinom tid kallar och rättfärdiggör dem som han före världens skapelse förutbestämt.

Ett uttalande:
Däri att livets förbund icke predikas bland alla människor på samma sätt, och att även där man predikar det, det icke mottages av människorna på samma sätt och slutgiltigt, i denna olikhet uppenbarar sig ett underfullt djup i Guds dom. Ty det råder intet tvivel om att också denna skillnad tjänar genomförandet av Guds val. När det är uppenbart sker på Guds vink, att frälsningen erbjudes somliga, utan att de söker den, medan tillträdet dit blir stängt för andra, uppstår här stora och svåra frågor, i vilka det blott den skall se klart, som besitter den för fromma själar nödvändiga kunskapen om urvalet och bestämmelsen. Visserligen håller man det för oförnuftigt, att ur hela mänskligheten somliga skall vara förutbestämda till frälsning, de andra till fördärv. Men vid all dunkelhet i denna lära, som kunde förskräcka oss, måste dock dess nytta, ja dess ofantligt söta frukt uppenbara sig. Det skall då med all klarhet stå fast för oss, att vår frälsning flyter ur Guds nåds källa, när vi vunnit inblick i hans eviga val. Guds nåd avtecknar sig först därigenom klart och tydligt, att  den icke mottager alla urskillningslöst till frälsningens hopp utan ger somliga, vad den förnekar andra. Där man icke vet något om denna grundsats, förkastar man uppenbarligen Guds ära och leder människorna bort från sann ödmjukhet.

Allt som sker vet den troende vara ordnat genom Guds hand och mottager det därför saktmodigt och tacksamt. Den som lagt allting i Guds mäktiga hand kan aldrig knota mot hans anordning.

Predestinationen kallar vi Guds eviga rådslut, till följd av vilket han hos sig bestämt, vad som skulle ske med varje människa. ty icke blir skapade under samma villkor, utan för somliga ordnas på förhand evigt liv, förd andra den eviga fördömelsen. Allteftersom alltså någon skapats till det ena eller det andra slutmålet, säger vi, att han är förutbestämd till livet eller till döden.
(Ur Institutio)