Hem

 

Kristendomens historia

Kristendom och hellenism

Medeltiden

Reformationen

Efter reformationen

Sverige under 1800-talet

Kyrkans band till staten försvagas

Romersk katolska kyrkan

Den ortodoxa kyrkan

Text 1

Centrala bibelställen i Nya Trestamentet om Jesu liv och verksamhet

Text 2

Saul på väg till Damaskus

Saul i Damaskus

Text 3

Kärlekens lov

Text 4

Rättfärdighet genom tro

Text 5

Skapelseberättelser, syndafallet, Kain och Abel

Text 6

Gud kallar Mose

Text 7

Johannesprologen

Text 8

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse  1 Kor 15: 3 -22, 35 - 45, 48 - 52 

Text 9

Den heliga anden.  Apg  2:1 - 13

De troendes gemenskap

Text 10

Jakobs svek och Jakobs kamp med Gud

Text 11

Den apostoliska trosbekännelsen

Text 12

Den nicenska trosbekännelsen

Text 13

Angående påven

Text 14

Investiturstriden Gregorius VII mot Henrik IV

Text 15

Vittnesbörd ur inkvisitionsakt

Text 16

Solsången

Text 17

Prästens och församlingsbornas skyldigheter

Mission i Sverige

Text 18

Thomas ab Aquino, d. 1274

Text 19

Den Heliga Birgitta

Text 20

Avlat

Text 21

Stockholms blodbad

Text 22

Texter av Luther

Text 23

Calvin om predestinationen

Text 24

Text av Olaus Petri

Text 25

Uppsala möte

Text 26

Jesuitorden

Text 27

Galilei

Text 28

Anklagelser om häxeri

Text 29

Pietismen

Text 30

Descartes

Text 31

Rosseau

Text 32

Voltaire

Text 33

Imanuel Kant

Sök på denna webbplats

 

Webbplatskarta

SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap

Matematik

Här finns förklaringar på djupet av grundläggande matematiska begrepp.

Välkommen till Björmannehög i Onsala!

På Björmannehög i Onsala tar vi emot din häst för inackordering i flock. Fastigheten består av 13 hektar mark, lantligt men lättillgängligt beläget i Onsala utanför Kungsbacka.

 

Solsången.Text 16

 

 

Allrahögste, allsmäktige, gode Herre, din är lovsången och äran och härligheten och din är all välsignelse, din allena tillkomma de ingen människa är värdig att ens nämna ditt namn.

Lovad vare du min Herre, med hela din skapelse: särskilt för Broder Sol,
som skänker oss dagen och ljuset. Vacker är han i sin väldiga glans.

Om dig, du Allrahögste, bär han vittnesbörd.

Lovad vare du, min Herre, för Syster Måne och Stjärnorna. På himmelen har du skapat dem lysande, tindrande och sköna.

Lovad vare du, min Herre, för Broder Vind och för luften och regnet och den klara himmelen, ja, för all väderlek, genom vilken du uppehåller din skapelse.

Lovad vare du, min Herre, för Syster Vatten. Mäkta nyttig är hon, ödmjuk, kostbar och kysk.

Lovad vare du, min Herre, för Broder Eld. genom vilken du upplyser natten åt oss. Skön är han, lekfull, mäktig och stark.

Lovad vare du, min Herre, för vår syster Moder Jord, som föder oss och bär oss och framalstrar allehanda frukter och färgrika blomster och örter.

Loven och prisen min Herre och tacken och tjänen honom i stor ödmjukhet.

Lovad vare du, min Herre, för dem som av kärlek till dig förlåta varandra och som tåligt bära sjukdom och lidanden. Saliga äro de när de så hålla ut i din frid.

Av dej, du Allrahögste, skola de mottaga livets krona.

Lovad vare du, min Herre, för vår syster, den lekamliga döden vilken ingen levande förmår undfly.

Ve dem som dö i dödssynd.

Saliga äro de som leva inneslutna i din allraheligaste vilja. Dem kan den andra döden inte skada. (Av Franciskus av Assisi)