I innehållsförteckningen hittar du 8 artiklar om kristendomens historia samt 33 texter innehållande urkunder, som belyser artiklarna.

 

 

1. Under den romerske kejsaren Augustus tid föddes Jesus i staden Betlehem i Palestina.

2. Jesus döptes av Johannes döparen i floden Jordan

Jesu efterföljare kom att kallas kristna

De kristna anser att Gud blev människa i Jesus. Gud tog kroppslig form. Detta kallas inkarnationen. För kristendomen är Gud Skaparen och Frälsaren, som genom sin död och uppståndelse besegrar döden och det onda

Påsk firas på grund av Jesu uppståndelse

För de kristna var Jesus Messias, som var den konung det judiska folket väntat på och som skulle befria folket från förtryck och skapa frid på jorden

Paulus har skrivit många böcker i Nya Testamentet

De kristnas Bibel är indelad i Gamla och Nya testamentet. Gamla testamentet handlar om det judiska folkets historia, där är Gud med.

Nya testamentet handlar om Jesu liv och innehållet i den kristna tron

Det onda, som finns med i allt mänskligt liv, brukar man i förhållande till Gud kalla synd.

Jesus gick till angrepp mot det viktigaste partiet inom judendomen, fariséerna, då de menade sig kunna uppfylla alla bud och därmed vara helt och hållet goda.
Paulus inskärper grundtanken att människan är älskad av Gud, inte på grund av sina egna förtjänster, utan av nåd. Nåd heter på latin Gratia, vårt gratis. De kristna i romarriket förföljdes under flera hundra år. De som dog för sin tro kallades martyrer,vittnen.

Till kyrkan, ekklesian, hörde alla, kvinnor, män, slavar fria. Alla hörde dit.

Rom kom att bli den kristna kyrkans centrum. Troligen för att Rom var den då kända världens centrum.

Lärjungarna upplevde under den judiska festen Pingst, den helige Ande. Den helige Ande fortsätter  Guds eller Sonens verksamhet i världen.

Med den kristna kanon menas de texter bibeln omfattar. Dessa texter innehålller budskapet om frälsning genom Jesus Kristus

Den äldsta trosbekännelsen är den apostoliska. I den talar man om att Gud har skapat den materiella världen, att Jesus var en verklig människa och om kroppens uppståndelse

Vid kyrkomötet i Nicea slog man fast att Jesus var både Gud och människa.

Under några århundraden utsattes de kristna för svåra förföljelser.

Munkväsendet uppstod under 200-talet. Man blev föregångare inom sjukvård, trädgårdsskötser och jordbruk.

År 311 förklarade kejsar Konstantin kristedomen tillåten.

Kristendomen  kom att kallas katolsk (allmänmänsklig) Alla i det romerska imperiet hörde dit.

Ett särskilt stånd uppkom inom kyrkan,prästerskapet. Alla skulle underordna sig biskopen. Han såg till att man höll sig till den rätta läran

Biskopen i Rom ansågs som den främste och kallades påve, fader.

År 529 grundades  benediktinerorden av Benedict av Nursia. ”fattigdom,kyskhet och lydnad”

Under 1000-talet byggdes storslagna romanska rundbågekyrkor (T.ex. Lunds domkyrka).

Under slutet av 1100-talet började kyrkor i gotisk stil att byggas. Med himlasträvande valv kolonner och torn. (Uppsala domkyrka.)

Kyrkan hade rätt att kräva en särskild skatt av folket, tionde.Den betalades in natura (dvs i form av spannmål, djur o.dyl.

Mycket mark hade donerats till kyrkan. Särskilt biskoparna blev rika. Vid medeltidens slut ägde kyrkan 1/3 av all odlad jord i Europa.

Påven Gregorius VII hävdade att kyrkan stod över staten därför skulle världsliga furstar lyda påven.

Latin var det internationella lärdomsspråket, på samma sätt som engelskan idag.

Under medeltiden ansågs jorden vara universums centrum.

Tiggarordnarna, franciskaner och dominikaner vände sig mot kyrkans rikedom. Franciskus av Assisi, 1210 och Dominicus, 1215.

Olov Skötkonung döptes av en engelsk munk, Sigfrid, i Husaby källa i Västergötland 1008.

I det främsta rummet bland medeltidens teologer står Thomas av  Aquino.

Under medeltiden härjade digerdöden i Europa.

Mystikerna hävdade att genom andlig disciplin kan man nå förening med Gud: Birgitta av Vastena, Katarina av Sienna, Thomas a Kempis och Jeanne dArc.  13-1400 talet.

Under 1400-talet antog häxtron en nästan epidemisk karaktär.

Avlat innebar att en människa slapp den botgöring , som hon hade blivit ålagd att göra sedan hon ångrat och biktat sina synder. Påven utfärdade avlatsbrev som kunde köpas för pengar från mitten av 1300 - talet.

En världslig kultur växte fram vid sidan om den kyrkliga, rennässansen. Intresse för antiken.

Copernicus, 1400 - talet, ansåg att solen var universums medelpunkt. Bruno, 1500 - talet,ansåg att Gud var oändlig. Panteist: Gud och världen är identiska. Galilei använde teleskop: jorden en bland många himlakroppar.

Protester mot kyrkans stora ekonomiska och politiska anspråk inom de nordeuropeiska nationalstaterna.

Martin Luthers agerande (1500- talet) kom att leda till splittring inom kyrkan. Luther var emot kloster, påven, katolska kyrkans bibeltolkning. Religionskrig i Tyskland under 1600-talet. Freden: Fursten inom landområdet bestämde vilken religion som skulle vara tillåten. Den lutherska kyrka kom att kallas evangelisk.

Calvin, reformerta kyrkan.

Reformationen i Sverige inleddes med att Gustav Vasa gjorde sig till herre över kyrkan istället för påven.

Vid mitten av 1500-talet gick katolska kyrkan till motoffensiv. Det främsta redskapet var Jesuitorden.

Kungen ansågs vara Guds ställföreträdare på jorden. Sockenprästerna kontrollerade församlingsbornas leverne. Biskoparna kontrollerade prästerna.

Pietismen, latin pietas fromhet. Kom från Tyskland i slutet av 1600-t.: Trosgemenskap, omvändelse, kallades ”läsare” i Sverige.

!700-talet. Upplysningen. Erfarenhet, förnuft. Rousseau, Voltaire.

1800-talet. Romantik, mystik,panteism. Frikyrklighet, som fick starka impulser av pietismen, baptism, pingströrelsen.