.... och Muhammed är hans sändebud

När Muhammed (570-632) var sex år gammal blev han föräldralös. Då togs han om hand av andra släktingar. Som vuxen blev han känd som en pålitlig man, och han blev anställd hos en ung kvinnlig handlande, som hette Khadidja. Han skötte sitt arbete
hos henne så bra att Khadidja erbjöd honom äktenskap. Muhammed tackade ja. Han var då tjugofem år och Khadidja omkring fyrtio. Khadidja överlät all sin egendom till Muhammed. Något av det första denne då gjorde var att frige alla slavarna.

MUHAMMED FÅR UPPENBARELSER

Muhammed drog sig ibland tillbaka till en grotta i berget
Hira. Han var av uppfattningen att det bara fanns en gud. I
grottan satt han i tillbedjan och kontemplation.
När han var fyrtio år gammal fick han en uppenbarelse av
ängeln Gabriel (sura 96:2-6). Han uppmanades att förkunna.
Knappt en månad senare fick han åter en uppenbarelse
och fick befallningen att avskaffa avgudadyrkan och kalla
mänskligheten till Gud och bekämpa synden i världen.

Muslimerna menar att 5 Mos. 18:18 syftar på Muhammed
och eftersom Muhammed härstammade från Ismael så tillh
örde han Israels broderfolk.. Abraham hade två söner,
Isak med hustrun Sara och Ismael med bihustrun Hagar.
( 1 Mos.)

MUHAMMED BLIR HOTAD TILL LIVET

Muhammedblev förlöjligad för att han hävdade att han var profet, utvald att förkunna Guds budskap, och de som trodde på Muhammed förföljdes. En dag ställde sig Muhammed på en kulle och ropade till sig de ledande familjerna i Mecka. Trots att
de medgav att de aldrig hört Muhammed tala osanning, vände de honom ryggen då han sa att Gud hade utvalt honom till att ge dem Hans budskap och visa dem att de vandrade på en felaktig väg i livet De, som litade på Muhammed, utsattes nu för ännu hårdare förföljelser. En del blev t.ex. inspärrade utan mat av sina föräldrar, andra blev misshandlade med glödande järn eller nålar. På Muhammed kastade man aska och avfall och vid ett tillfäle försökte man strypa honom då han var på väg till bön. Men Muhammed fortsatte att berätta om den ende guden, som hade skapat universum och som var utan form och därför inte kunde ses med våra fysiska ögon. Han menade att människorna skulle avhålla sig från mord, stöld, falska anklagelser och avundsjuka. I stället för att söka efter lyx och vara egoistiska skulle de arbeta för fred och kärlek i världen. Invånarna i Mecka skrattade åt Muhammed. De hade sin gudabilder i Meckas tempel, som de dagligen offrade till. De skrattade också åt Muhammeds påstående att människan hade ett liv efter döden.

Muhammeds anhängare sökte då asyl i Abessinien, som då regerades av en kristen kung.

MUHAMMED UTSÄTTS FÖR UPPREPADE MORDFÖRSÖK

Ryktet om Muhammed spred sig och folk från andra orter reste till Mecka för att se och höra mer. Motståndarna till Muhammed hindrade dem från att möta honom och man beslöt sig nu för att döda honom. Man förbjöd folk att sälja mat och andra förnödenheter till Muhammed och hans släkt, som levde under mycket svåra omständigheter i tre år. De fick smyga ut på natten för att skaffa mat och ibland fick man leva på bark och blad. När detta tyranni upphört försökte Muhammed förkunna sin lära i Táif men utan framgång. Man försökte stena honom. Däremot var intresset störe i staden Yatrib, nuvarande Medina. Invånarna erbj öd honom att göra den till sin hemstad.

MUHAMMED VÄLJS TILL KUNG OCH GRUNDAR ISLAMISK STAT

Då Muhammed åter hotades till livet lämnade han Mecka, hemstaden, tillsammans med Abú-Bakr, hans närmaste vän. Han reste nu till Yatrib. Året var 622 (sedermera utgångspunkten för islamisk tidräkning). Invånarna tog emot honom med glädje och valde honom till sin kung och den första islamiska staten bildades. Muhammed lärde folket islams moraliska och sociala lagar och han ledde gudstjänsterna i moskén, han tänkte på de fattiga och hjälpte till med hushållsarbetet i hemmet. Han ägnade dessutom några timmar på natten åt tillbedan av sin Skapare.

SEGRAR I MECKA OCH FÖRLÅTER SINA FIENDER

Folket i Mecka gjorde flera militära expeditioner mot Muhammed, men det slutade med att Muhammed segrande ryckte in i Mecka. Han samlade folket i staden och meddelade dem att han förlät dem och att de inte skulle bli straffade.

Muhammed dog år 632, sextiotre år gammal.

UPPGIFTER

1. Gör en jämförelse mellan Mose, och den roll han spelade för judendomen, och Muhammed, och den roll denne spelade för islam.

2. Tag reda på skillnaden mellan Muhammeds betydelse för islam och Jesu betydelse för kristendomen.

3. Monoteismen är viktig för muslimer. Tag också reda på vad polyteism och ateism betyder.

4. Hur spreds islam efter Muhammeds död?

5. Ge exempel på moraliska och sociala lagar som Muhammed lärde ut genom Koranen. Se Koranen.

6. Hur kom Koranen till?