Dalai Lama fredspristagare och munk

My message is the practice of compassion, love and kindness.” ”Selfishness does not solve problems for us, it multiplies them. Accepting responsibility and maintaining respect for other will leave all concerned at peace.” Dalai Lama

DALAI LAMA ÄR FREDSPRISTAGARE OCH MUNK

Dalai Lama, 1989 års fredspristagare, har de senaste åren inspirerat flera regissörer att göra filmer om situationen i Tibet. ”Sju år i Tibet” och ”Kundun” handlar båda om Dalai Lamas liv och kinesernas förtryck av tibetanerna. ”Kundun” bygger på Dalai Lamas självbiografi ”My land, my people”(1962) och beskriver Dalai Lamas liv och fredliga kamp för ett Tibet fritt från kinesisk överhöghet. Den kinesiska regimen reagerade mycket kraftigt när filmen kom och ville se den stoppad. Så blev det inte.

ETT OCKUPERAT TIBET

Sedan 1950-talet ockuperas Tibet av Kina, men redan under medeltiden var det kinesiska inflytandet stort. Som ett resultat av detta har 80 000 tibetaner flytt landet och lever i exil över hela världen. En av dem, som lämnade Tibet, är den fjortonde Dalai Lama (född 1935). Han lever nu i norra Indien. Dalai Lama flydde i samband med kinesernas maktövertagande 1959, efter att ha gett upp kampen för en fredlig uppgörelse med kineserna. Han fick Nobels fredspris 1989 och betraktas av tibetanerna som Tibets egentlige religiöse - och politiske ledare. Man accepterar inte den kinesiska ledningen, som man menar utarmar den tibetanska kulturen och förtrycker folket. Dalai Lamas högsta önskan är ett fritt Tibet, och han strävar efter detta med hjälp av icke-vålds-principen. Han uppmanar sina landsmän att arbeta på samma sätt.

UTVALD SOM TVÅÅRING

Redan som tvååring fick Dalai Lama flytta från sin familj till klostret Potala i huvudstaden Lhasa för att uppfostras till att efterträda den trettonde Dalai Lama.

 

BODDHISATTVA

Dalai Lama är en av fyra religiösa ledare för en riktning inom buddhismen som kallas lamaismen eller tibetansk buddhism. De högsta ledarna inom dessa skolor, kallas lamor. Dalai Lama, som är ledare för Gelugskolan, uppfattas av de troende som en av den barmhärtige boddhisattvan Chenresiks jordiska gestalter. En boddhisattva är en person, som under en tid avstår från Nirvana för att hjälpa andra människor att nå frälsningen. Därför återvänder boddhisattvan till jorden efter sin död och återföds som en liten pojke i en lämplig familj. När en Dalai Lama dött letar man efter en pojke, som har samma egenskaper som föregångaren. Man menar att den tidigare Dalai Lama återfötts i denna pojkes kropp. Han anses vara en reinkarnation av Dalai Lama.

LAMAISMEN

Närmare bestämt är lamaismen en riktning inom den så kallade vajrayabuddhismen. Målet för en buddhist inom lamaismen är, i likhet med de andra buddhistiska riktningarna, att bli upplyst, en Buddha. De olika skolorna skiljer sig dock åt vad gäller vägen dit. I lamaismen finns tydliga spår från hinduismen, speciellt en åskådning inom hinduismen, som kallas tantrism. Med hjälp av tantriska meditationstekniker försöker man se bortom den materiella världen och in i tomheten. När man upplever den totala tomheten blir man upplyst. Målet är att komma bortom sinnesupplevelserna. Det gör vi genom att betrakta våra sinnesupplever och vårt förnuft som moln som passerar förbi oss. Vi tar ingen notis om dem på annat sätt än att vi noterar att de finns där. Även om målet är att bli fri från denna världen anser man att det är mycket viktigt att ta ansvar för sina medmänniskor. Man skall försöka bära sina medmänniskors bördor. Det är nödvändigt att visa medlidande. Man poängterar att det är viktigt att utveckla sin förmåga att visa omtanke om andra människor. Det finns olika typer av tantriska meditationstekniker och det finns olika teman för övningarna. I avancerade meditationstekniker tar man vara på kroppens energiflöden för att uppnå psykisk harmoni och klarhet.

BUDDHISMENS HISTORIA I TIBET

Buddhismen kom till Tibet på 700-talet e.Kr. Tidigare var Bön den dominerande religionen. Fortfarande finns religiösa seder och bruk i Tibet, som har sitt ursprung i denna gamla religion. I Tibet fanns länge två konkurrerande buddhistiska skolor, som fått namn efter färgerna gul och röd. Den gula ”kyrkan”, eller lamaismen, som den nu kallas, grundades på 1300- talet i Tibet av Tsong-kha-pa. Denna riktning fick övertaget över den röda ”sekten” på 1600-talet, då man bland annat fick hjälp av mongoler att förstöra motståndarnas kloster. Tsong-kha-pa betonade klosterreglernas betydelse (hinayana) och tog intryck av mahayanabuddhismens syn på frälsningen. Resultatet blev tibetansk buddhism.

VISSTE DU...

att Tibet ligger 4000- 5000 m över havet och gränsar bland annat till Himalaya, Indien och Kina. Landets ursprungliga invånare, tibetanerna, lever av jakt, jordbruk och handel i ett ofta svårbemästrat klimat. En stor andel av befolkningen är munkar. Numera bor många inflyttade kineser i Tibet.
Lamaism finns också i Nepal, Bhutan och norra Indien.
Dalai betyder ’oändlig vishet.’

http://www.dalailama.com/

Dalai lama drar sig tillbaka

Dalai lama drar sig tillbaka som ledare för Tibets exilregering. Han säger att tiden har kommit för att han ska ersättas av en fritt vald ledare.

 

FRÅGOR

1a. Vem är Dalai Lama?
b. Vilken metod använder Dalai Lama för att uppnå sitt mål, ett fritt Tibet? Nämn några andra berömda personer, som arbetat efter samma metod.

2. Ta reda på vad filmerna ”Kundun” och ”Sju år i Tibet” handlar om.

3. Hur reagerade den kinesiska ledningen på Kundun? Varför reagerade de som de gjorde, tror du?

4. Ta reda på mer fakta om vajrayabuddhismen.

5. Vad kännetecknar lamaismen?

6. Vad är en boddhisattva enligt tibetansk buddhism?

7. Vad vill man uppnå genom meditation?

8. Vad karakteriserar hinayana respektive mahayanabuddhism? I vilka länder kan man finna dessa riktningar?

9. Beskriv buddhismens tidiga historia i Tibet.